Μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ-ΤΕΙ –Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων   Γενικές Οδηγίες: Το μέλος ΔΕΠ να είναι πλήρους απασχόλησης και η συνολική μηνιαία αμοιβή από έργα να μην ξεπερνάει την ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή από το Ε.Α.Π. και τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Υποβολή Δικαιολογητικών: Για την έγκριση απασχόλησης: Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας (Έντυπο […]

Περισσότερα →

Μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων   Γενικές Οδηγίες: Το μέλος ΔΕΠ να είναι πλήρους απασχόλησης και η συνολική μηνιαία αμοιβή από έργα να μην ξεπερνάει την ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή από το Ε.Α.Π. και τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Υποβολή Δικαιολογητικών: Για την έγκριση απασχόλησης: Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας […]

Περισσότερα →

Τίτλος Κτήσης – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων   Γενικές Οδηγίες: Να μην είναι επιτηδευματίας και η απασχόλησή του να είναι περιστασιακή. Να μην έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΦΑΣ. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όλα τα έργα στα οποία απασχολείται ο «μη επιτηδευματίας» συνεργάτης. Υποβολή δικαιολογητικών: Για την έγκριση απασχόλησης Συγκρότηση […]

Περισσότερα →

Αμοιβές Ερευνητών  – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων Γενικές Οδηγίες: Η έναρξη των συμβάσεων δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία έγκρισης από το Συλλογικό Όργανο και από την ανάρτηση της σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Κάθε δικαιούχους πρέπει να είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά την ημέρα της εξόφλησης του τιμολογίου του ως εξής: πάνω […]

Περισσότερα →

Οι μετακινήσεις των μελών ομάδας ενός έργου (με σύμβαση) που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του, πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πίστωση στον εγκεκριμένο από την ΕΔΕΛ προϋπολογισμό κάθε έργου, και με μοναδικό δικαιολογητικό την αποδοχή του έργου αυτού και της ερευνητικής του ομάδας, χωρίς τη μεσολάβηση άλλου οργάνου (άρθρο 7 παρ. 4Βα Κ.Υ.Α. 679/22.8.96). […]

Περισσότερα →

Κατά την υποβολή προτάσεων παρακαλώ χρησιμοποίειται τα κάτωθι στοιχεία: Στοιχεία ΕΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ν.Π.Δ.Δ ΑΦΜ 090207683 Γ’  Δ.Ο.Υ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18, ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 26335,ΠΑΤΡΑ   HELLENIC OPEN UNIVERSITY UNIVERSITY PARODOS ARISTOTELOUS 18 26335 PATRAS, GREECE VAT ID: EL090207683   Στοιχεία Νόμιμου Εκπρόσωπου Νόμιμος Εκπρόσωπος στα Ελληνικά: Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης, Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος του […]

Περισσότερα →

Οδηγός Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Ερευνών του ΕΑΠ – Έκδοση 1η Τροποποίηση της παρ. 4.11.: Έκδοση Ενταλμάτων Προκαταβολών, του Οδηγού Χρηματοδότησης (24/02/2016) Τροποποίηση της παρ. 4.11.:  (16/05/2016) Τροποποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης της ΕΔΕΛ του ΕΑΠ (04/10/2016)  

Περισσότερα →