Η Ε.Δ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα:

Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, υλοποιεί τις διεργασίες της Διαχείρισης και της Παρακολούθησης της υλοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Ιδρυματικών και Λοιπών Έργων.

Β. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΑΜΕΙΟΥ

Οι εργασίες του «Λογιστηρίου-Ταμείου» είναι η εξασφάλιση της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των έργων, η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οικονομική και την λογιστική διαχείριση, η διεκπεραίωση των σχετικών πληρωμών καθώς και η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την υλοποίηση των έργων / του Ιδρύματος.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παρέχει εργασίες Διοικητικής Υποστήριξης, όπως παραλαβή και πρωτοκόλληση εισερχόμενων και εξερχόμενων, τήρηση αρχείου (αποφάσεων της Δ.Ε. και της ΕΔΕΛ, αρχείου χρηματικών ενταλμάτων, αρχείο λογιστηρίου, συμβάσεων), καταχώριση και ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ κ.α.

Δ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι εργασίες του Τμήματος Προκηρύξεων-Προμηθειών-Συμβάσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεκπεραίωση της διαδικασίας των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ ή άλλων φορέων, των μελών ΣΕΠ, των ερευνητών οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΑΠ, ο Έλεγχος και υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές, κ.α.

Ε. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το συγκεκριμένο τμήμα, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής της ΕΔΕΛ, που αποτελεί η ενθάρρυνση και υποστήριξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η προσέλκυση χρηματοδότησης, η αναζήτηση προσκλήσεων καθώς και η ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για χρηματοδοτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ευρωπαϊκά, εθνικά και λοιπά έργα).

 

Δείτε επίσης: