Οι εργασίες του «Λογιστηρίου-Ταμείου» είναι η εξασφάλιση της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των έργων, η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οικονομική και την λογιστική διαχείριση, η διεκπεραίωση σχετικών πληρωμών καθώς και η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Αναλυτικά:

 • Ενημέρωση μητρώου συναλλασσόμενων (τρίτων και προμηθευτών) με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, αριθμ. Λογαριασμού τραπέζης).
 • Άνοιγμα καρτέλας έργου, καταχώρηση Επιστημονικού Υπευθύνου, καταχώρηση απόφασης Επιτροπής, Λογ. Όψεως στο σύστημα, προϋπολογισμού, ημερομηνίες έναρξης και λήξης έργου, καταχώρηση φορέων χρηματοδότησης.
 • Καταχώριση παραστατικών στο σύστημα (Τιμ. Παροχής Υπηρεσιών, ΤΔΑ, Τιμολόγια κτλ).
 • Ενταλματοποίηση των δαπανών.
 • Πληρωμή δαπανών μέσω αρχείου στη τράπεζα (δημιουργία αρχείου και αποστολή στη τράπεζα email και επιστολής), έκδοση επιταγών ή εντολή εμβάσματος.
 • Άνοιγμα καρτέλας παγίων και καταχώρηση τους στο βιβλίο παγίων.
 • Δημιουργία και καταχώρηση συμβάσεων στο σύστημα και σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα παραστατικά.
 • Καταχώριση και εκτύπωση δανείων έργων.
 • Καταχώριση και έκδοση προκαταβολών έργων.
 • Καταχώριση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών στο λογιστικό σύστημα για κάθε έργο.
 • Παρακολούθηση μέσω του λογιστικού συστήματος της οικονομικής διαχείρισης του έργου.
 • Εκτύπωση ημερησίων extrait μέσω e-banking και έκδοση γραμματίων είσπραξης ιδιωτών, τιμολόγιο στους επαγγελματίες και εξόφληση του με γραμμάτιο είσπραξης προγραμμάτων κατάρτισης ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 • Διενέργεια των πληρωμών και τήρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση διαδικασιών λογιστικής παρακολούθησης και εγγραφών (προϋπολογισμοί, χρεώσεις, πιστώσεις, ενταλματοποίηση δαπανών κλπ.).
 • Δημοσιονομικός έλεγχος των πληρωμών από την άποψη, τόσο της νομιμότητας, όσο και της κανονικότητας.
 • Καταχώριση των εισπράξεων και των πληρωμών στο τηρούμενο λογιστικό σύστημα (ΕΛΣ).
 • Σύνταξη του απολογισμού, ταμειακού απολογισμού του προϋπολογισμού καθώς και του ισολογισμού που αφορούν: α) τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού και β) όλα τα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός.
 • Συμφωνία παραστατικών, λογιστικών εγγράφων και ταμειακών ροών.
 • Τήρηση βιβλίων.
 • Έκδοση τιμολογίων-αποστολή παραστατικών.
 • Παραλαβή, ενημέρωση και συμφωνία μηνιαίων τραπεζικών extrait λογαριασμών όψεως με αντίστοιχο λογαριασμό.
 • Φορολογικές ενημερότητες.
 • Αποστολή-παράδοση, παραλαβή επιταγών από ΕΛΚΕ άλλων Ιδρυμάτων.
 • Εκτύπωση αξιογράφων και καταστάσεων αξιογράφων.
 • Καθημερινή επικοινωνία με συναλλασσόμενους & συνεργαζόμενη τράπεζα.
 • Τήρηση αρχείου λογιστηρίου και ενημέρωση αλλαγών φορολογικών νόμων.
 • Μηνιαία υποβολή προσωρινής δήλωσης παρ/νων φόρων από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρακράτησης φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο taxis net.
 • Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου & πληρωμής αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων & αντίστοιχου χαρτοσήμου.
 • Περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων (ενιαία με οικονομική υπηρεσία).
 • Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 • Υποβολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (συνένωση της ηλεκτρονικής υποβολής με οικονομική υπηρεσία Παν/μίου) στο taxis-net και ταχυδρομικώς.
 • Αποστολή επιστολών σε Επιστημονικούς Υπευθύνους, φορείς χρηματοδότησης, πελάτες, προμηθευτές για συμφωνία υπολοίπων λόγω ελέγχου από ορκωτούς λογιστές.
 • Ετήσιος έλεγχος από ορκωτούς λογιστές των λογαριασμών, των αποτελεσμάτων χρήσης και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης ελέγχου.

 

 

Δείτε επίσης: