Οι εργασίες της Διοικητικής Υποστήριξης του Τμήματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Παραλαβή και πρωτοκόλληση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
 • Παραλαβή, πρωτοκόλληση και πρωτογενής έλεγχος εισερχόμενων εντολών πληρωμής και των συνημμένων παραστατικών.
 • Τήρηση αρχείου (αποφάσεων της Δ.Ε. και της ΕΔΕΛ, αρχείου χρηματικών ενταλμάτων, αρχείο λογιστηρίου, συμβάσεων).
 • Καταχώριση και ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των εντολών πληρωμής όλων των έργων.
 • Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των αποφάσεων της ΕΔΕΛ (εγκρίσεις έργων, στοιχεία συμβάσεων ανάθεσης έργου και παροχής υπηρεσιών, κατακυρώσεις διαγωνισμών) και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 • Ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) εγκεκριμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των αντίστοιχων δαπανών τους.
 • Έκδοση οδοιπορικών για τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ και για το διοικητικό προσωπικό του ΕΑΠ.
 • Υποστήριξη των μελών ΔΕΠ:
  • Υποστήριξη στη σύνταξη των Global Timesheet των Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ.
  • Έλεγχος ορίων αμοιβών Μελών ΔΕΠ σε μηνιαία βάση.
 • Τήρηση αρχείου εισερχομένων φωτοαντιγράφων για εξαγωγή δείγματος.
 • Έλεγχος γνησιότητας εγγράφων.
 • Σύνταξη βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
 • Συγκέντρωση εντύπων Διαχειριστικής Επάρκειας (Δελτία Παρακολούθησης, Δελτία Αλλαγών).
 • Συλλογή εισηγήσεων Συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.
 • Καταγραφή αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.
 • Ενημέρωση ενδιαφερομένων.
 • Προώθηση αποφάσεων για ανάρτηση στην Διαύγεια.
 • Προώθηση αποφάσεων για ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ.
 • Έκδοση αποσπασμάτων ή αντιγράφων των πρακτικών με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Οργάνου και τις σχετικές κοινοποιήσεις, προς τα αρμόδια όργανα ή τις υπηρεσίες του Ιδρύματος για την ενημέρωση ή εκτέλεση τους.
 • Επικύρωση των πρακτικών των ως άνω συνεδριάσεων.

 

 

Δείτε επίσης: