Οι εργασίες του τμήματος Προκηρύξεων-Προμηθειών-Συμβάσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού/ερευνητών, για τις ανάγκες των ερευνητικών και ιδρυματικών προγραμμάτων.
 • Κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ ή άλλων φορέων, των μελών ΣΕΠ, των ερευνητών και των διοικητικών του ΕΑΠ ή άλλων φορέων.
 • Έλεγχος και υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές, προγραμματικών συμφωνιών.
 • Προσδιορισμός τύπου σύμβασης προς σύναψη και είδους διαδικασίας ανάθεσης.
 • Σύνταξη Τευχών Διαγωνισμού/Προδιαγραφών έργου.
 • Σύνταξη περίληψης Διαγωνισμού προς δημοσίευση στον ελληνικό τύπο ή/και στην Ε.Ε., στη Διαύγεια.
 • Υποβολή Σχεδίου Προκήρυξης Διαγωνισμού στη Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα για διατύπωση γνώμης.
 • Υποβολή Σχεδίου Προκήρυξης Διαγωνισμού στο Συλλογικό Όργανο του ΕΑΠ προς έγκριση.
 • Υπογραφή τευχών Προκήρυξης Διαγωνισμού-Δημοσίευση.
 • Παροχή διευκρινήσεων επί των Τευχών Προκήρυξης Διαγωνισμού.
 • Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων ή/και Προσφυγών.
 • Διενέργεια Διαγωνισμού.

 

Δείτε επίσης: