Το συγκεκριμένο τμήμα, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής της ΕΔΕΛ, που αποτελεί η ενθάρρυνση και υποστήριξη της βασικής έρευνας, η προσέλκυση χρηματοδότησης, η αναζήτηση προσκλήσεων καθώς και η ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για χρηματοδοτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ευρωπαϊκά, εθνικά και λοιπά έργα).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

 • Συλλογή και τήρηση αρχείου Προσκλήσεων για υποβολή Ιδρυματικών και λοιπών προτάσεων.
 • Αναζήτηση νέων προσκλήσεων έργων.
 • Ενημέρωση της κοινότητας των μελών ΔΕΠ για τις Προσκλήσεις.
 • Συντονισμός της διαδικασίας για την υποβολή της πρότασης.
 • Υποστήριξη των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ κατά την υποβολή των Ιδρυματικών Προτάσεων:
  • Στην σύνταξη των απαιτούμενων από την Προκήρυξη εγγράφων και προτύπων.
  • Συγκέντρωση Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ) και Εντύπων Υποβολής Πρότασης (ΕΥΠ).
  • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων.
 • Υποστήριξη των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ κατά την υποβολή λοιπών προτάσεων:
  • Παροχή δεδομένων και στοιχείων του Ειδικού Λογαριασμού (Στατιστικά Στοιχεία, οικονομικά δεδομένα, ισολογισμοί, απολογισμοί, βεβαιώσεις, αποφάσεις οργάνων κτλ.).
  • Έλεγχος εγγράφων και προώθηση αυτών για λήψη των απαιτούμενων υπογραφών.
 • Τεχνική υποστήριξη (ηλεκτρονική υποβολή του ΤΔΠΠ, ηλεκτρονική καταχώριση στο ΟΠΣ).
 • Επικοινωνία με τους εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης για παροχή διευκρινήσεων.
 • Λοιπές ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε πρόσκλησης.
 • Συντονισμός της διαδικασίας για την επανυποβολή της πρότασης (μετά από παρατηρήσεις, αναμόρφωση του προϋπολογισμού κτλ.).
 • Υποστήριξη της διεργασίας του προγραμματισμού των έργων.
 • Υποστήριξη και οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων υποβολής.
 • Επικαιροποίηση στοιχείων και υποστήριξη των έργων μέσα ηλεκτρονικές πλατφόρμες φορέων χρηματοδότησης

 

Επικοινωνία: 

Τμ. Υποστήριξης Ερευνών: Θεόδωρος Βαγενάς, e-mail: tvagenas@eap.gr – Τηλ.: 2610 367759 – Fax: 2610 367111

Διαχείριση Προγραμμάτων: Νικόλαος Αχιλλεόπουλος, e-mail: achilleopoulos@eap.gr – Τηλ.: 2610 367649 – Fax: 2610 367111

 

Δείτε επίσης: