Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΕΑΠ

Τηλ.: 2610 367300

Fax: 2610 367110, 2610 367650

E-Mail: elke@eap.gr

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26 335, Πάτρα