Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι η Επιτροπή Διαχείρισης και η Γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης.

Η Επιτροπή Διαχείρισης αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τα τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές των τακτικών μελών της Ε.Δ.Ε.Λ. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα.

Η Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρία και σε έκτακτη μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή, αν αυτός απουσιάζει του Αντιπροέδρου ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των μελών καθορίζοντας και το θέμα της. Τα μισά μέλη της αποτελούν απαρτία.

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης

Α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς την Διοικούσα Επιτροπή, για την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος.

Β. Επικουρεί την Διοικούσα Επιτροπή στον συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων του Πανεπιστημίου που χρηματοδοτούνται μέσω της Επιτροπής και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων της Επιτροπής.

Γ. Προτείνει στην Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών έργων και γενικά όσων αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 και των γενικών διατάξεων.

Δ. Αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από την Επιτροπή με τη συνεργασία των Σχολών του ΕΑΠ, και στο πλαίσιο του Οδηγού αυτού.

Ε. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό προγραμματισμό, οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως της Επιτροπής και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς

τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.), τα Υπουργεία καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.

ΣΤ. Συντάσσει τον Οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, στον οποίο περιγράφονται τα όργανα της Επιτροπής Διαχείρισης, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και οι τρόποι και οι διαδικασίες διάδοσης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων και των προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης. Επίσης, στον Οδηγό καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέματα αμοιβών όσων συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης, καθώς και κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής που δεν προβλέπεται στην Υ.Α. ΚΥΑ/679/22.08.96, ΦΕΚ 826 τ. Β.

Ζ. Αναθέτει έρευνες, μελέτες και εργασίες με αμοιβή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του ΕΑΠ ή σε τρίτους, μετά από τεκμηριωμένη έκθεση της σκοπιμότητάς τους και με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό αυτό.

Η. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.

Θ. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων.

Ι. Φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ σχετικά με προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της.

ΙΑ. Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με Ειδικό Κανονισμό που εγκρίνει η Διοικούσα Επιτροπή.

ΙΒ. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας της Επιτροπής Διαχείρισης.

ΙΓ. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας.

ΙΔ. Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης προγραμμάτων και έργων.

ΙΕ. Χορηγεί από τα διαθέσιμα της Επιτροπής Διαχείρισης προκαταβολές και προβαίνει σε ταμειακές διευκολύνσεις για την ομαλή υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται.

 

Ο/Η Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Λ.

Α. Προεδρεύει και προΐσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και υπογράφει τα σχετικά πρακτικά Συνεδριάσεων από κοινού με τον ασκούντα καθήκοντα Γραμματέα των Συνεδριάσεων της ΕΔΕΛ του Ιδρύματος.

Β. Εκπροσωπεί τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π. ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κρατικής, δικαστικής, διεθνούς ή ευρωπαϊκής Αρχής, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Γ. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα στη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με τρίτους για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς επίσης και όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Δ. Υπογράφει κάθε έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π. διοικητικού, οικονομικού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου, όπως παντός είδους συμβάσεις, προκηρύξεις, προσκλήσεις ενδιαφέροντος, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις, αναρτητέες πράξεις, τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού.

Ε. Είναι αρμόδιος/α για τα θέματα που αφορούν το Γραφείο Διασύνδεσης, τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.), τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) και τις Δημόσιες Σχέσεις του Ιδρύματος.

 

Γραμματεία της Ε.Δ.Ε.Λ

Α. Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του ΕΛΚΕ.

Β. Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Γ. Μελετά και επεξεργάζεται τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.

Δ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων  της Επιτροπής.

 

Δείτε επίσης: