Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Δ.Ε.Λ.) του ΕΑΠ

Σκοπός της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (ΕΔΕΛ) του ΕΑΠ είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού προς όφελος του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΔΕΛ) και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΕΑΠ σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκει κατά προτεραιότητα:

  • Την προαγωγή της βασικής έρευνας, με την παραγωγή νέας γνώσης στη διάθεση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.
  • Την εφαρμοσμένη ή στοχευμένη έρευνα και την καινοτομία προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου στη χώρα. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες σε τομείς έντασης γνώσης προς όφελος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή ιδιωτών που επωμίζονται τη χρηματοδότηση, και υποστηρίζει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην εκπλήρωση της αποστολής του.

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, ιδρύθηκαν στα Ελληνικά Ανώτατα Ιδρύματα και ΤΕΙ για πρώτη φορά με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Β1/819/1988 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων», με σκοπό «τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, χάριν συντομίας Ε.Δ.Ε.Λ., του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΚΑ/481/14.03.1997.

 

 

Δείτε επίσης: