• Σε ποιον απευθύνομαι για υποστήριξη προκειμένου να υποβάλλω μια πρόταση για χρηματοδότηση;

Το αρμόδιο Τμήμα είναι το Τμήμα «Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών» που έχει ως κύριο στόχο τόσο την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΑΠ σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας όσο και την υποστήριξή τους στην σύνταξη, στον έλεγχο και στην υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων.

Επικοινωνία:

Τμ. Υποστήριξης Ερευνών: Θεόδωρος Βαγενάς, e-mail: tvagenas@eap.gr – Τηλ.: 2610 367759 – Fax: 2610 367111

Διαχείριση Προγραμμάτων: Νικόλαος Αχιλλεόπουλος, e-mail: achilleopoulos@eap.gr – Τηλ.: 2610 367649 – Fax: 2610 367111

 

 • Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση;
 1. Συμπληρώνετε το έντυπο «Υποβολής Πρότασης» στο οποίο αναγράφονται τα κύρια στοιχεία της πρότασης.
 2. Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η υπογράφει το έντυπο «Υποβολής Πρότασης».
 3. Το έντυπο «Υποβολής Πρότασης» υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα («Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών»), είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
 4. Μαζί με το έντυπο «Υποβολής Πρότασης» υποβάλλετε το αντίγραφο της πρότασης (έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), το οποίο και θα αποτελεί στοιχείο του «Διοικητικού Φακέλου» του Έργου, εφόσον η πρόταση εγκριθεί.
 5. Σε περίπτωση που απαιτείται υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΕΑΠ σε συνοδευτικά έγγραφα ή και δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατίθενται στη Γραμματεία τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης, για τον έλεγχο τους και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από το αρμόδιο τμήμα («Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών»).

 

 • Ποιο είναι το ποσοστό των Overhead και σε τι αφορά;

Το ποσοστό των Overhead (έμμεσων δαπανών) λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 7 της Υ.Α. ΚΥΑ/679/96 υπολογίζεται στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Φορέα Χρηματοδότησης, οπότε αποφασίζει σχετικά η Επιτροπή Ερευνών και απαιτείται επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα («Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών»).

Το Overhead αφορά το έμμεσο λειτουργικό κόστος που δαπανά το Ίδρυμα για την διεξαγωγή των Προγραμμάτων (indirect costs). Το συγκεκριμένο κόστος είναι διαφορετικό από το κόστος για την «γραμματειακή υποστήριξη» του έργου, το οποίο και αποτελεί άμεσο κόστος του έργου (αφορά στις δαπάνες του προσωπικού του κάθε έργου).

 

 • Πότε μια δαπάνη είναι «Επιλέξιμη»;

Μια δαπάνη χαρακτηρίζεται ως «επιλέξιμη» όταν συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται:

 • Πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο εντός της συγκεκριμένης διάρκειας του Έργου.
 • Σχετίζεται με το φυσικό αντικείμενο του έργου.
 • Από το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του Έργου.
 • Από τους Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών που διέπουν τον Φορέα Διαχείρισης του Έργου.
 • Από την κείμενη Εθνική Νομοθεσία.

Είναι σύμφωνη με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης και της οικονομίας.

 

 • Πώς υπολογίζονται οι παραγωγικές ώρες και το κόστος ανθρωπομήνα με βάση την κατηγορία προσωπικού για ένα ερευνητικό πρόγραμμα;

Στην 127η/01.06.2016 Συνεδρίαση της ΕΔΕΛ του ΕΑΠ ορίστηκαν τα όρια των παραγωγικών ωρών καθώς και ο τρόπος υπολογισμού ανθρωπομήνα, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

 Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το υπολογισμό των παραγωγικών ωρών για μέλη ΔΕΠ, λοιπού Μόνιμου Προσωπικού και ΙΔΑΧ καθώς και Ερευνητών, μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 • Ποιες είναι οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται όσον αφορά τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα;

Τίτλος στα Ελληνικά: Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης, Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΕΑΠ.

Τίτλος στα Αγγλικά:  Professor Vasileios Kardasis,  President  & Legal  Representative of HOU

 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

-> Στοιχεία ΕΑΠ & Νόμιμου Εκπροσώπου για χρήση σε προτάσεις

-> Διαδικασία Κατάθεσης & Υποβολής Πρότασης

-> Έντυπο Υποβολής Πρότασης σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Έργο

-> Υποστηρικτικά Έντυπα κατά την υποβολή Προτάσεων